Roinnt Gluaisteán

Roinnt Gluaisteán d’Ionaid Oibre agus do Champais

Trí ghluaisteáin a roinnt laghdaítear líon na ngluaisteán ar an mbóthar. Is féidir leis sin brú tráchta a laghdú agus do thuras a dhéanamh níos giorra. Trí thaisteal i ngrúpaí seachas inár n-aonar laghdaíonn Roinnt Gluaisteán líon na bhfeithiclí nach mbíonn iontu acu duine amháin ar ár mbóithre agus mar sin is féidir le Roinnt Gluaisteán truailliú agus astaíochtaí CO2 a bhaineann le húsáid feithicle a laghdú. Is féidir leis sin cur le haer níos glaine, timpeallacht níos glaine agus níos lú tionchar diúltach maidir le hathrú aeráide.

D’fhéadfadh go smaoineofá ar do thionscnamh saincheaptha féin um roinnt gluaisteán a bhunú. Rinne Northern Trust i Luimneach sin agus bhuaigh siad an Dámhachtain Taistil Chliste um Roinnt Gluaisteán i 2017. Is féidir leat léamh faoin gcaoi a dtugann siad faoina dtionscnamh um roinnt gluaisteán: https://www.smartertravelworkplaces.ie/wp-content/uploads/Carsharing_WorkplaceWinner_-__Northern_Trust.pdf

Leideanna chun do Scéim um Roinnt Gluaisteán a Sheoladh

Síob Abhaile Ráthaithe

Is é atá scéim um Shíob Abhaile Ráthaithe (SAR) ná dreasacht d’fhostaithe chun gluaisteáin a roinnt. Tugann sé dearbhú d’fhostaithe go mbeidh siad in ann dul abhaile agus nach bhfágfar san ionad oibre iad má thagann rud éigin chun cinn. Ráthaíonn an eagraíocht síob abhaile saor in aisce i dtacsaí d’fhostaithe a dtagann éigeandáil chun cinn dóibh ar an lá a bhfuil siad ag roinnt gluaisteán cibé gurb é an tiománaí nó an paisinéir.

Ag Tosú

 1. Déan plé leis na bainisteoirí sinsearacha faoi roinnt gluaisteán a thabhairt isteach chun tacaíocht a fháil.

Cuir béim ar thairbhí mar bhrú a laghdú ar spásanna páirceála, brú tráchta a laghdú, talamh a dhéanamh saor le haghaidh cuspóirí níos táirgiúla agus cabhrú le fostaithe ualach na tiomána a roinnt.

 1. Comhordaitheoir um Roinnt Gluaisteán le haontú – sin ball foirne a bheidh i gceannas ar an scéim a chur chun cinn agus monatóireacht a dhéanamh ar roghnú na scéime.
 2. Forbairt beartas d’eagraíochta um roinnt gluaisteán e.g. an dteastaíonn ceadanna, forfheidhmiú ceadanna.
 3. Déan plé le hÁiseanna faoi pháirceáil a leithdháileadh do roinnteoirí gluaisteán. Ba cheart go mbeadh sé sin i gceantair tosaíochta e.g. gar do bhealaí isteach ionas gurb í an áit pháirceála inmhianaithe agus gur féidir le tiománaithe/cuairteoirí í a fheiceáil.
 4. Déan plé leis an lucht slándála maidir le do scéim um roinnt gluaisteán agus monatóireacht ar pháirceáil dóibh siúd a roinneann gluaisteáin.
 5. Déan plé le hÁiseanna faoi chártaí rochtana do bhaill foirne – an gá aon rud a dhéanamh leo chun monatóireacht a dhéanamh / rochtain a thabhairt etc.?
 6. Tabhair branda do do scéim e.g. úsáid íocóin nó mana – “Líon na suíocháin, roinnt gluaisteán” “Tosaigh an lá le síob” etc.
 7. Dear ceadanna do ghaothscáth gluaisteáin.
 8. Cuir eolas faoin mbeartas um roinnt gluaisteán, ceisteanna coitianta faoi nósmhaireacht an roinnt gluaisteán agus eolas eile ar leathanach atá inrochtana go héasca ar inlíon d’eagraíochta.
 9. Tabhair tuairiscí do bhaill foirne faoi thabhairt isteach an roinnt gluaisteán agus na fáthanna go bhfuil sé á dtabhairt isteach (chomh maith leis na tairbhí do bhaill foirne!) e.g. brú a laghdú ar pháirceáil, rochtain éasca a chur chun cinn, costais bhreosla a laghdú do thiománaithe, is lú an dochar a dhéanann don timpeallacht agus ualach na tiomána a roinnt. Is féidir leis an tuairisc sin a bheith ar líne i nuachtlitir nó i cibé formáid ina ndéanann d’eagraíocht cumarsáid le fostaithe. Cur daoine ar an eolas faoin uair a thosóidh an scéim agus faoi na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo le ceisteanna. Cuimsigh nasc le níos mó eolais faoi do shuíomh inlín.

Lá Seolta

 1. Seol ríomhphost chuig gach baill foirne nó cuir fógra ar an inlíon / ar chláir fógraí faoin lá seolta (roimh mhaidin an tseolta agus ar an maidin sin). Luaigh tairbhí an roinnt gluaisteán, ionaid na mbánna roinnte gluaisteán agus ainm teagmhála don scéim agus do cheisteanna a thagann chun cinn sa chéad mhí.
 2. Bíodh dreasachtaí i bhfeidhm chun daoine a tharraingt chuig an áit fhógraíochta ar an lá e.g. T-línte, tarraingt do gach duine a chláraíonn sa chéad mhí. Dreasachtaí maithe ar chostas íseal iad cuimilteoirí, scríobáin oighir nó níocháin ghluaisteáin.
 3. Socraigh t-léinte do na baill foirne atá ag cur chun cinn na scéime.
 4. Eagair fótasheisiún le bainisteoirí sinsearacha ag teacht chuig an áit oibre i ngluaisteáin roinnte nó clárú don suíomh.

Tar éis an tSeolta

 1. Úsáid grianghraif ón bhfótasheisiún leis na bainisteoirí sinsearacha i gcumarsáid le baill foirne tar éis an tseolta.
 1. Reáchtáil crannchur do gach duine a chláraíonn faoi dheireadh na chéad mhíosa. Fógair an buaiteoir agus iarr voxpop le lua ar an inlíon/i nuachtlitreacha.
 1. Reáchtáil dreasachtaí tréimhsiúla do roinnteoirí gluaisteán – crannchur do sheirbhís gluaisteáin málaí siopadóireachta in-athúsáidte etc. Smaoinigh faoi dhreasachtaí a thairiscint mar chrannchur le haghaidh shaoire leathlae mura féidir duaiseanna eile a aimsiú.
 1. Próifíl piara – ‘Roinnim gluaisteán agus roinnim airgead agus am’ – cuir ar inlíon/ nuachtlitreacha.
 2. Cuir eolas i bpaca ionduchtúcháin d’eagraíochta.
 3. Cuir tuairiscí leanúnacha ar an inlíon/ sna nuachtlitreacha faoin líon atá ag roinnt gluaisteán de réir mar a théann an scéim i méid.
 1. Reáchtáil maidin caife do dhaoine a bhfuil spéis acu i roinnt gluaisteán agus dóibh siúd atá ag tiomáint cheana – nuair atá na hacmhainní ar fáil.
 1. Iarr aiseolas ó roinnteoirí gluaisteán faoi conas an scéim a fheabhsú

Áiseanna

 1. Cuir spásanna nua um roinnt gluaisteán in áiteanna maithe de réir mar a mhéadaíonn an líon a chláraíonn don suíomh nó de réir mar a thuairiscítear éileamh.
 2. Monatóireacht thréimhsiúil le déanamh ag an lucht slándála ar bhánna um roinnt gluaisteán chun déanamh cinnte nach bhfuil ach roinnteoirí gluaisteán á n-úsáid.
 3. Smachtbhannaí le cur ag áiseanna do dhaoine atá ag páirceáil i mbánna um roinnt gluaisteán.
 4. De réir mar a mhéadaíonn an líon a roinneann gluaisteáin méadaigh líon na spásanna páirceála, athshann spásanna e.g. um páirceáil rothar.

Seirbhísí Roinnte Gluaisteán

Táirgeann na seirbhísí roinnte gluaisteán thíos rochtain riaracháin agus eolas tuairiscithe agus d’fhéadfadh go mbeadh costais ag gabháil leo:

 • faxi.co.uk. Bunaítear Grúpaí FAXI timpeall fostóirí singile – ní bhíonn siad oscailte don phobal i gcoitinne. Táirgeann FAXI grúpaí dúnta do chuideachtaí agus rochtain na mball rialaithe ag an riarthóir grúpa.
 • liftshare.com. Tá Liftshare ar cheann de na soláthraithe is mó um roinnt gluaisteán sa RA agus tairiscintí Aip is ar líne aige. Níl siad ag feidhmiú in Éirinn faoi láthair ach tá sé ar intinn acu dul isteach sa mhargadh.

 

Leideanna Sábháilteachta agus Gluaisteáin á Roinnt

Nuair atá turais á roinnt bíonn gach duine freagrach as a sábháilteacht phearsanta. Mar sin féin, molann muid duit roinn beart simplí sábháilteachta a léamh atá leagtha amach thíos:

 • Socraigh bualadh den chéad uair in áit phoiblí.
 • Ná roinn seoltaí baile le do chompánach taistil sula mbuaileann tú leo.
 • Inis do chara nó do bhall teaghlaigh cé leis a mbeidh tú ag taisteal, cén uair agus cá háit.
 • Taispeáin ID dá chéile e.g pasanna, cártaí mic léinn nó ceadúnais tiomána – ionas go mbeidh a fhios agaibh go bhfuil sibh ag taisteal leis an duine ceart.
 • Bíodh muinín agat as do chuid mothúchán; níl sé mar oibleagáid ort dul ar aghaidh le socrú ar bith um Roinnt Gluaisteán. Má tá amhras ar bith ort faoi do chompánach taistil ar chúis ar bith, mar sin ní gá duit taisteal leo.
 • Seiceáil go bhfuil na cáipéisí tiomána dlíthiúla go léir ag an duine a bhfuil tú ag roinnt leo mar cheadúnas tiomána, árachas gluaisteáin, NCT agus cáin ghluaisteáin.

Leideanna Sóisialta – Rialacha Bunúsacha

D’fhéadfadh nach n-oibreodh roinnt gluaisteán amach duine agus tá sé ceart go leor é sin a rá le do chompánach taistil – ní gá gealltanas a dhéanamh chuig Roinnt gluaisteán go deo. Aontaigh gur féidir le ceachtar díobh stopadh uair ar bith agus nach rud pearsanta a bheadh ann.

 • Teastaíonn dea-bhéasa ó gach rannpháirtí lena n-áirítear iompraíocht bhéasach agus chairdiúil agus bheith in am do choinní aontaithe.
 • Aontaíonn gach rannpháirtí eolas a thabhairt dá gcomh-rannpháirtithe chomh fada agus is féidir roimh ré má táthar chun síob a chur ar ceal, murar féidir síob a thabhairt nó bheith ar fáil chun síob a thógáil nó faoi aon chur isteach ar na socruithe atá aontaithe idir na rannpháirtithe.
 • Socraigh rialacha bunúsacha an tsocraithe ag an tús.
 • Mar thiománaí cé chomh fada is a fhanfaidh tú le paisinéirí (5 nóiméad?)
 • Seol teachtaireacht dá chéile 30 nóiméad roimhe ré chun meabhrú agus deimhniú.
 • An gceadaítear ithe sa charr?
 • An é an tiománaí a dhéanfaidh rogha faoin raidió nó an athróidh sibh stáisiúin?
 • Conas a dhéantar taifead ar chostais bhreosla agus cén lá a íocfaidh sibh astu?
 • Aontaigh go mbeidh sibh ag caint le chéile go macánta má tharlaíonn aon fhadhbanna.

Is é an bealach is éifeachtaí le roghnú roinnt gluaisteán a spreagadh ná spásanna páirceála a leithdháileadh do roinnteoirí gluaisteáin.

Ní féidir leis an Údarás Náisiúnta Iompair ná a chuid gníomhairí glacadh le dliteanas ar bith a thagann chun cinn cibé acu go mbaineann le daoine nó maoin mar thoradh ar oibriú scéime um roinnt gluaisteán nó a húsáid ag rannpháirtithe.