Meastóir Táille Tacsaí

Meastóir táille tacsaí


Úsáid an uirlis um meastóir táille tacsaí thíos chun do mhuirear tacsaí a mheas.

 • Cuir tic le haon mhuirir bhreise a d’fhéadfadh a bheith i gceist le haghaidh do thurais - ardráta, paisinéirí breisetáille áirithinte.
 • Úsáid na híocóin chun d’áit tosaigh agus deiridh a tharraingt agus a scaoileadh.
 • Nó mar rogha eile clóscríobh an seoladh agus na fearainn ionchuir á n-úsáid.
 • Brúigh ar an gcnaipe Faigh Meastachán Táille chun d’iarratas a chur isteach.
 • Le haghaidh tuilleadh eolais faoi tháillí agus mhuirir tacsaí, cliceáil anseo.
 • Figiúir gharbha atá i ngach figiúr agus braitheann ar bhrú tráchta.
Tuilleadh eolais faoi Tháillí agus mhuirir Tacsaí

National maximum fare

Seo a leanas na laethanta saoire poiblí in Éirinn gach bliain:

 1. Lá na Bliana Úire (1 Eanáir)
 2. Lá Fhéile Pádraig (17 Márta)
 3. Luan Cásca
 4. An Chéad Luan i mí na Bealtaine, mí an Mheithimh agus mí Lúnasa
 5. An Luan Deireanach i mí Dheireadh Fómhair
 6. Lá Nollag (25 Nollaig)
 7. Lá Fhéile Stiofáin (26 Nollaig)

Tá Uastáille Tacsaí Náisiúnta socraithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair a bhaineann le gach táille tacsaí. Cuimsíonn an struchtúr táille a thacaíonn leis sin:

 1. An muirear tosaigh
 2. Muirear as taisteal breise bunaithe ar fhad a rinneadh a thaisteal nó an t-am atá imithe thart agus é ríofa thar dhá tharaif chéimithe
 3. Ardráta ag amanna áirithe agus ar laethanta áirithe
 4. Muirir bhreise, má bhaineann

Ríomhann an tacsaimhéadar an táille go huathfheidhmeach bunaithe ar am agus fhad araon.

An táille tosaigh: an méid a fheictear ar an tacsaimhéadar ag tús an turais. Áirítear leis an táille tosaigh sin liúntas faid de 500 méadar nó liúntas ama de 85 shoicind.

Taisteal Breise: Tar éis go bhfuil an liúntas um fhad nó am atá san áireamh sa mhuirear tosaigh sáraithe, ríomhtar an táille as taisteal breise ag codanna beaga den turas. Ar luasanna ísle, nó nuair atá tacsaí stoptha, ríomhtar an táille ar bhonn ama. Cúitíonn sé sin an tiománaí do na costais as oibriú i dtréimhsí de bhrú tráchta, nó as am feithimh. Nuair a sháraíonn an tacsaí luas áirithe, ríomhtar an táille de réir an fhaid a dhéantar a thaisteal. Tugtar an luas athraithe (21km/h) ar an luas ag a n-aistríonn muirir ó mhuirir bainteach le luas go muirear bainteach le ham.

Muirear ardráta: Gearrtar ardráta ag amanna áirithe chun soláthar níos mó a spreagadh. Is gnách go dtugtar rátaí uaireanta frithshóisialta orthu siúd agus baineann siad ach go háirithe le hoibriú tacsaí san oíche agus i rith an lae ar an Domhnach agus ar laethanta saoire poiblí.

Nithe Breise: Áirítear leis rudaí mar tháille áirithinte, muirear as paisinéir breise agus uastáille féideartha as salú. Dolaí Bóthair: Ní mór aon mhuirir as dolaí bóthair a íoc má fhulaingítear iad; ní chuirtear san áireamh iad go huathfheidhmeach sa tacsaimhéadar.

Téarmaí & Coinníollacha

Seo a leanas téarmaí & coinníollacha an Mheastóir Táille Tacsaí:

 1. Soláthraíonn an Meastóir Táille táille táscach trí fhad a iolrú, de réir mar a ghintear ag Google Maps ó na hionaid a phioc tú, faoin Uastáille Tacsaí Náisiúnta is ábhartha, agus aon nithe breise e.g. táillí breise paisinéara, á thógáil san áireamh. Ós rud é go mbeidh an t-Uastáille Tacsaí Náisiúnta éagsúil ag brath ar fhachtóirí mar an am den lá, tá sé ríthábhachtach go dtabharfadh úsáideoirí eolas cruinn i dtaobh gach fearann sonraí is gá chun go mbeadh an Meastóir éifeachtach.
 2. Is le haghaidh léirithe amháin a bhfuil an figiúr atá tugtha ag an Meastóir Táille ceaptha. Baineann an Meastóir Táille úsáid as foirmle mheasctha agus ní féidir bheith freagrach go hiomlán as fachtóirí éagsúla mar trácht an-trom, dúnadh bóithre, baic ar bhóithre nó aimsir chrua. Beidh gach turas aonair difriúil ag brath ar chúinsí sonracha an turais sin agus ba cheart do chustaiméirí agus d’oibreoirí araon bheith réasúnta ina gcuid breithiúnais agus iad ag socrú cibé acu an ionann an táille measta agus léiriú sásúil agus macánta ar thuras faoi leith.
 3. Cuirtear i gcuimhne d’oibreoirí SPSV go bhfuil sé mar oibleagáid orthu faoi rialacháin SPSV fáltas priontáilte a eisiúint chuig paisinéir tar éis dóibh turas a chríochnú agus má mhainnítear é a dhéanamh d’fhéadfadh go mbeadh an tiománaí dlite do phionóis de €40 ar an láthair.
 4. Cuirtear i gcuimhne do chustaiméirí SPSV gur cheart dóibh i gcónaí a bhfáltas a choimeád mar fhianaise ar aon turas a rinneadh. I gcás go mothófá gur gearradh an iomarca ort, ba cheart duit an eachtra a thuairisciú don Údarás Náisiúnta Iompair agus úsáid á bhaint as an bhfoirm ar líne ag www.TransportForIreland.ie. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Líne Eolais an Údaráis ar 0761 064 000. Tabhair do d’aire le do thoil nach mór gach gearán foirmiúil a dhéanamh i scríobh.
 5. Cé go ndearnadh gach iarracht chun déanamh cinnte go mbeadh an Meastóir Táille seo cruinn, ní ghlacann an tÚdarás Náisiúnta Iompair le freagracht ar bith as aon neamhréireacht nó earráid.
Ardráta

Gearrtar ardráta do tháillí tacsaí ag amanna áirithe chun soláthar níos mó a spreagadh. Is gnách go dtugtar rátaí uaireanta frithshóisialta orthu siúd agus baineann siad ach go háirithe le hoibriú tacsaí san oíche agus i rith an lae ar an Domhnach agus ar laethanta saoire poiblí. Baineann an t-ardráta idir na huaireanta seo a leanas:

 • 20.00 h go 08.00 h i rith na seachtaine
 • An Domhnach ar fad agus laethanta saoire poiblí

Baineann ardráta speisialta le linn na Nollag agus tréimhse na hAthbhliana mar seo a leanas:

 • 20.00h Oíche Nollag go dtí 08.00h ar Lá Fhéile Stiofáin
 • 20.00h Oíche Cinn Bliana go dtí 08.00 ar Lá na Bliana Uaire
Paisinéirí Breise

Féadfaidh tiománaithe tacsaí muirear breise de €1.00 ag gearradh as gach paisinéir breise. Gearrfar táille aon duine fásta amháin ar bheirt páistí níos óige ná 12 bhliain d’aois. (Mura bhfuil ach aon phaisinéir amháin breise faoi bhun dhá bhliain déag ag taisteal, níl aon mhuirear breise i gceist.)

Táille Áirithinte

Nuair a chuirtear tacsaí in áirithe trí theileafón, ríomhphost, facs, téacs (nó aon mhodh eile seachas stopadh nó sráid nó fostú ag stad tacsaí nó críochfort iompair), d’fhéadfadh go mbeadh táille áirithinte i gceist. Is é cuspóir an táille sin ná tiománaithe a spreagadh chun seirbhís den sórt sin a sholáthar, trí oibreoir seolta de ghnáth. D’fhéadfadh go mbeadh an táille áirithinte i gceist agus tacsaí á chur in áirithe trí aip fóin chliste: seiceáil téarmaí agus coinníollacha an aip aonair.

Cúitíonn sé tiománaithe agus tugann sé dreasacht dóibh as an bhfad riachtanach a thaisteal chun an paisinéir a bhailiú. Ní fhéadfar táille áirithinte a ghearradh agus duine ag plé go díreach le tacsaí ag stad tacsaí, lena n-áirítear stadanna aerfoirt nó críochfoirt eile, nó má stopann tú tacsaí sa tsráid.

Léigh mé agus tuigim na téarmaí & na coinníollacha a ghabhann leis an uirlis seo.